T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Hizmet Birimleri  >>   Tek Adımda Hizmet Bürosu

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ÇORLU KAYMAKAMLIĞI
TEK ADIMDA HİZMET BÜROSU

 

            Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tek Adımda Hizmet Bürosu; 22 Kasım 2006 tarih ve 26354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tek Adımda Hizmet” uygulamasının başlatılması ile ilgili 2006 / 35 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Vatandaşların yeşilkart, vakıf yardımı, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, yaşlılık ve sakatlık aylığı bağlanması ve muhtaçlık belgesi başvurularının değerlendirilerek tespitine yönelik araştırmaların basitleştirilmesi, hızlandırılması ve vatandaş üzerindeki yükün kaldırılması amacıyla kurulmuş olup, Kaymakamlık katında hizmet vermektedir.

 

TEK ADIMDA HİZMET PROJESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNERGE

 

 

1- AMAÇ          :

 

            Bu yönerge ile Kamu hizmetlerinde;

 

a)     Bürokrasiyi azaltmak,

b)    Maliyetleri düşürmek,

c)     İş ve işlemlerde zaman tasarrufu sağlamak,

d)    Kaliteyi, hızı, etkinliği ve verimliliği arttırmak,

e)     Evrak döngüsünü asgariye indirmek,

f)     Görevi kötüye kullanma ve sahteciliğin önüne geçmek,

g)    Evrak takipçiliğini ortadan kaldırmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak,

h)     Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren bu sürecin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve vatandaş üzerindeki yükün kaldırılması ile gerekli düzenleme ve uygulamanın hukuki alt yapısını hazırlamaktır. 

 

 

2- KAPSAM     :

 

Yeşil Kart, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımı, Asker Ailelerine Sağlık Cüzdanı Verilmesi, Yaşlılık ve Sakatlık Aylığı Bağlanması ile Muhtaçlık Belgesinin Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan “Tek Adımda Hizmet” bürosunca düzenlenmesine İlişkin iş ve işlemler (Çorlu İlçesini kapsamaktadır.)

 

 

3-YASAL DAYANAK     :

 

            Bu Yönerge;

 

1-     2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

2-     5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,

3-     4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun,

4-     3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Karşılanması Hakkında Kanun,

5-     3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

6-     Başbakanlıkça yayımlanan “ Tek Adımda Hizmet” uygulamasının başlatılmasına ilişkin 2006/35 sayılı Genelge,

7-     Tekirdağ Valiliğinin Aralık 2006 tarihli “Tek Adımda Hizmet Projesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge” Hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

4- TANIMLAR              :

 

            Bu Yönergede geçen deyimlerden;

 

            Kaymakamlık                : Çorlu Kaymakamlığını

            Kaymakam                    : Çorlu Kaymakamını

            Birim                             : Tek Adımda Hizmet Uygulama Bürosunu

                                         ifade eder.

 

5- TEŞKİLATLANMA :

 

           Başbakanlıkça yayımlanan ilgili Genelge Hükümleri doğrultusunda “Tek Adımda Hizmet” bürosu kurulmuş olup büronun iş ve işlemleri aşağıdaki kurumlardan Kaymakamlık Makamınca görevlendirilecek memurlar ve İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürünün sorumluluğunda yürütülecektir.

 

a)   İlçe Emniyet Müdürlüğünden

b)    Malmüdürlüğünden

c)     Tarım İlçe Müdürlüğünden

d)    İlçe Sağlık Grup Başkanlığından

e)     Bağ-Kur ve SSK Bürolarından

f)     İlçe Nüfus Müdürlüğünden

g)    İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünden

h)   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından

 

6-TEK ADIMDA HİZMET UYGULAMASININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN           

    TEMEL ESASLAR VE İLKELER :

 

            a) Yeşil Kart, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımı, Asker Ailelerine Sağlık Cüzdanı verilmesi, Yaşlılık ve Sakatlık Aylığı bağlanması ile Muhtaçlık Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunan kişiler, ilgili kurumlarca hazırlanmış formları kurumundan alıp doldurduktan ve imzaladıktan sonra şimdiye kadar olduğu gibi ilgili birime evrakları teslim edecektir.

 

b) Hazırlanmış olan başvuru formunu alıp kontrol eden memur başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasını evrak üzerine yazıp evrak kaydını yaptıktan sonra ivedilikle “Tek Adımda Hizmet” bürosuna teslim edecektir.

 

c) İlgili kurumlardan büroya intikal ettirilen dosyalar Yönergenin 5. maddesine göre görevlendirilen memurlar tarafından (İlçe Emniyet Müdürlüğünden araç kaydı, Tarım İlçe Müdürlüğünden Doğrudan Gelir Desteği, mazot yardımı alıp almadığı, zirai ve hayvansal gelirinin tespiti, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünden gayrimenkul kaydı, Malmüdürlüğünden 2022 Sayılı Yasadan yararlanıp yararlanmadığı, Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi kaydının bulunup bulunmadığı, sosyal güvenlik bürolarından SSK, Bağ - Kur ve Emekli Sandığına tabi olup olmadığı) elektronik ortamda gerekli belge ve bilgileri temin edip imzaladıktan sonra dosya tamamlanarak İlçe İdare Kurulunda karar verilmek üzere Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

 

 d) Yeşil Kart, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımı, Asker Ailelerine Sağlık Cüzdanı verilmesi, Yaşlılık ve Sakatlık Aylığı bağlanması ile Muhtaçlık Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunan kişilerin imzaladığı tip başvuru formundaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak araştırma yeterli olup bunun dışında ancak şüphe duyulan durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarından ve kolluk birimlerince de araştırma yoluna gidilecektir.

 

             e)Vize başvurusunda bulunan kişilerin ikametgah ve maddi durumunda bir değişiklik olmadığı taktirde (muhtaçlığının devamı halinde) İlçe İdare Kurulu kararı alınmaksızın işlem görecektir.

 

             f) Büroya intikal eden başvuru evrakları incelenip daha önce işlem görmüş ise sonraki müracaat için yeniden araştırma yapılmayıp mevcut evrakların fotokopisi çekilip onaylanarak dosyanın tamamlanması sağlanacaktır.

 

            Örneğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almak için müracaat edip tekemmül etmiş dosya bilgileri, Yeşil kart için müracaat edildiğinde de bu bilgiler kullanılacaktır.

            Bu uygulama şahıslar aynı olmak kaydıyla usül edinilecektir.

 

            g) Başvuru evrakını alan ilgili daire görevlisi iş ve işlemleri bir gün, Tek Adımda Hizmet Bürosundaki iş ve işlemler dört gün, İdare Kurulu ve Mütevelli Heyetindeki işlemler iki gün, müracaatçıların talep ettiği cüzdan, belge ve yardım işlemleri bir gün içerisinde tamamlanacaktır.

            Tüm bu iş ve işlemler her halükarda on iş gününü geçmeyecektir. 

 

            h) Müracaatçının ikamet dışı araştırmalarında tamamlanan belgelerin büroya gelişi ile birlikte aynı süreç takip edilecektir.

 

ı) Büronun tefrişi için gerekli malzemeler (bilgisayar, yazıcı, faks, telefon, fotokopi makinesi, internet araç ve gereçleri) ve başvuru formları ile kırtasiye malzemeleri ilgili birimlerce karşılanacaktır.

            

 7-YÜRÜRLÜK               :

Bu Yönerge Kaymakamlık Makamının onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

8- YÜRÜTME                  :

Bu Yönerge Hükümlerini Çorlu Kaymakamı Yürütür.
Levent KILIÇ
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 

                                                          

T.C. Çorlu Kaymakamlığı
Tel: 0 282 651 10 01 Fax. 0 282 651 90 20 E-Posta: corlu@icisleri.gov.tr